Souhlas se zpracováním osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Dafima s.r.o., IČ: 07286741, se sídlem Na Poříčním právu 1915/4, Praha 2 - Nové Město, 128 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 298062 (dále jen „BIGGIE“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své zákazníky (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany BIGGIE, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany BIGGIE.

1. Jaké osobní údaje o Vás BIGGIE zpracovává?

BIGGIE zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

 • adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa, trvalý nebo jiný pobyt, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mailová adresa);

BIGGIE zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů BIGGIE Vaše osobní údaje zpracovává?

 1. Dodání objednaného zboží/uskutečnění prodeje
  • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy.
  • V případě tvorby objednávky BIGGIE shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
  • BIGGIE dále v souvislosti s prodejem zboží může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétní smlouvy (např. v případě potřeby personalizace objednávky profilové údaje subjektu údajů) či ze zákona (plnění zákonných daňových povinností).
 2. Ochrana práv BIGGIE v případě sporu se zákazníkem
  • Výše uvedený rozsah osobních údajů je BIGGIE oprávněn rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.
 3. Identifikace zákazníka
  • Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, trvalý nebo jiný pobyt, datum narození, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, je nezbytné pro splnění právní povinnosti BIGGIE při platbě v hotovosti nad limit stanovený zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Ochrana osob a majetku v prostorách BIGGIE
  • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů BIGGIE, spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku.
  • BIGGIE shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – popisné údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v prodejně.
 5. Plnění věrnostního programu BIGGIE, tj. nabídka výrobků a služeb poskytovaných BIGGIE pro členy věrnostního programu, využití dat pro efektivnější obsluhu členů věrnostního programu, zasílání informací o pořádaných marketingových a společenských akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů
  • BIGGIE shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, státní příslušnost, a to pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese BIGGIE nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které BIGGIE zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).

3. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:

 • osoby zajišťující marketingové služby pro správce
 • poskytovatelé IT služeb
 • externí dopravci (PPL, Zásilkovna, Česká pošta apod.)
 • poskytovatelé online platebních řešení

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

4. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše osobní údaje BIGGIE zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • V případě plnění právních povinností BIGGIE zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 • Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů, jsou kamerové záznamy uchovávány maximálně po dobu 30 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.
 • V případě, že BIGGIE zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, osobní údaje budou zpracovávány do doby, dokud jej neodvoláte.

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany BIGGIE?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou BIGGIE zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení); Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby BIGGIE bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby BIGGIE omezilo zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, BIGGIE ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany BIGGIE byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby BIGGIE Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazalo, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje BIGGIE zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany BIGGIE byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku;
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Jak můžete BIGGIE kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na BIGGIE písemně na adrese  BIGGIE - nadměrné velikosti, Na poříčním právu 1915/4, Praha 2, 128 00 nebo na e-mailové adrese:info@biggie.cz